Kjøp

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene

Selger er:

Trofé AS
Gudbrandsdalsvegen 196,
2619 Lillehammer

post@trofe.no
612 22 450
Org.nr. 924 519 428

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.


3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Kunden kan etterfaktureres tilleggstjenester slik som innleggelse av logo, men vil alltid bli varslet om prisendringen, og må godkjenne dette før produksjonen kan fortsette.

Ved spesialproduksjon, som lasergravering, pins, merker, bannere, beachflagg, osv. sender Trofé korrekturer før det settes i produksjon. I prisen ved kjøp av et produkt er det inkludert 2 korrekturer. Utover dette koster det + kr 250,- ink.mva. pr. korrektur sendt utenom dette.

Ved godkjent korrektur så har man samtykket at alt av tekst og motiv ser greit ut, og produktet går videre til produksjon.
Oppdages det feil etter produksjonen, som er kunden sin "feil", vil kunden belastet for et nytt produkt.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.
Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Uavhentede varer vil bli belastet med kr 400,-.

PRIORITERT BESTILLING
Ved ønske om raskest mulig levering, kan man benytte "Prioriter bestilling", hvor man betaler et lite prioriteringsgebyr, slik at man vet at bestillingen puttes øverst i bunken for prioriteringer.
Prioriteringsgebyret er på kr 285,- ink.mva.

Ved "Prioriter bestilling» vil små bestillinger sendes innen 1 virkedag og større bestillinger sendes innen 1-3 virkedager, så lenge vi har alt på lager. Normalt sendes varer fra vårt lager innen 2-4 virkedager + postgang!
OBS: ved stor pågang kan produksjonstiden være noe lengre!


7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Alle produkter med spesialisering, slik som gravering motiv o.l., kan ikke returneres uten avtale på forhånd. Alt som på forhånd blir avtalt at kan retuneres, må være ubrukt og uskadd, slik at det er salgbart. Det betyr at varer som retuneres til oss, enten via posten eller kommer innom i butikken, må være pakket ned igjen i kartongen slik at skader under transport ikke skjer!
Hvis vi mottar pakker hvor varene er dårlig pakket og skader skjedd, vil man ikke få kreditert for dem. Det er derfior utrolig viktig at man pakker så godt man kan.
Kjøper må også stå for betaling av returen selv.

NB: Uavhentede varer på postkontoret vil bli belastet med kr 400,-.
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.


9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.


Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Betaling

Privatpersoner betaler varene når de blir hentet på Posten (servicepakke). Faktura ligger i pakken.
Idrettslag, organisasjoner og bedrifter får faktura tilsendt på e-post til oppgitt adresse.
Ønsker dere faktura i pakken eller sendt til annen adresse ordner vi det.

Betalingsbetingelser er pr. 10 dager, hvis ikke annet er avtalt.

Kjøps- og Leveringsbetingelser

Trofé AS leverer til Idrettslag, kretser, arrangement, foreninger, bedrifter og privatpersoner.

MVA: Alle priser på våre nettsider er inkludert merverdi avgift. 
Fakturagebyr: kr. 55,- for varekjøp under kr. 500,- 
Frakt: Tilkommer og estimeres i nettbutikken. Prisen kan altså variere noe fra estimert pris.
Uavhentet pakker: Vil bli fakturert med kr 400,- 

Ved produkter med gravering og standardmotiv, er motivet og graveringsplaten inkludert i prisen.
 

Leveringstid

Vi sender alle varene med Posten, som har en god distribusjon i hele Norge. Forsendelses tiden varierer noe med hvor i landet varene sendes. Fraktkostnaden blir belastet fakturaen fra oss. Vi tar forbehold om avvik i fraktkostnaden som oppgis på ordrebekreftelsen, den kan bli noe høyere eller lavere.

Servicepakke: Varen sendes med Posten til ditt nærmeste postkontor/post i butikk. Du får melding via e-post når varen blir sendt fra oss med direkte link til ditt sendingsnummer hos Posten. I tillegg får du varsel fra Posten når varen er ankommet ditt postkontor på SMS, e-post eller hentemelding i postkassen. Normal leveringstid 1 til 3 dager.

Hjem på døren: Varen leveres hjem til deg mellom 17-21, og vil normalt være et raskere alternativ enn Servicepakke. Du varsles når sendingen er lastet på bil for utkjøring, via SMS og/eller e-post. Du varsles også på mobiltelefon 30-60 minutter før levering, og du er da ansvarlig for å være tilstede på leveringsadressen for å motta sendingen. Dersom sendingen ikke kan leveres, blir den fraktet til lokalt postkontor/post i butikk. Du varsles om dette via SMS, e-post eller hentemelding i postkassen.  Normal leveringstid 1 til 2 dager.

Ekspress over natten (IL pakke): Varene leveres hjem til deg neste dag. Du varsles når sendingen er lastet på bil for utkjøring, via SMS og/eller e-post. Du varsles også på mobiltelefon 30-60 minutter før levering, og du er da ansvarlig for å være tilstede på leveringsadressen for å motta sendingen. Dersom sendingen ikke kan leveres, blir den fraktet til lokalt postkontor/post i butikk. Du varsles om dette via SMS, e-post eller hentemelding i postkassen.

Bytte - retur - angrerett

Normalt tar vi ikke varer i retur, hvis dette ikke er klart og skriftlig avtalt på forhånd. 

Kjøper du som privatperson har imidlertid en angrefrist på 14 dager. 
Vi forholder oss da Angrerettloven, og her finner du noen av betingelsene for å benytte av den rettigheten du har. Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi anbefaler å vise god omsorg for varen og originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake. Angrerettloven gir et utvidet vern for forbrukere ved at loven åpner for at forbrukere kan gå fra avtale om varer og tjenester uten å måtte begrunne hvorfor. Loven oppstiller en rekke vilkår for å kunne benytte seg av angreretten: 1) Angrerett må gjøres gjeldende innen angrefristens utløp; Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25) 2) Forbrukeren må gi en klar melding til den næringsdrivende om at han angrer. 3) Forbrukeren må besørge retur av varer og betale returkostnadene. 4) Forbrukeren må i noen tilfeller betale kompensasjon for redusert verdi på varen som skyldes undersøkelser eller testing av varen som går utover hva som anses som nødvendig for å vurdere om han skal angre. Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25). 5) Forbrukeren må betale for den del av tjenesten som er levert før angrerett ble gjort gjeldende. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 1).
Mere om informasjon om angrerettsloven finnes på forbrukerrådets nettsider: http://www.forbrukerradet.no

© 2021 Trofé AS